5G cloud native network:

PhDs:

                

         Jiasheng Wu                       Zhihan Cao                         Zijie Ying                         Siqi Yang    

Masters:  

                      

          Shaojie Su                       Zhuwei Wang                   Xiangyu Jia                      Yun Huang                       Weize Kong                         

  

            Ze Wang


Space-Air-Ground Integrated Network

PhDs:

          

         Xingchen Liu                      Qi Zhang                       Wenhao Liu

Masters:  

             

            Ziheng Yang                   Quanwei Lin                   Handong Luo               Canming Huang


Intelligent signal sensing:

PhDs:

              

        Haoxuan Yuan                   Jinbo Peng                     Zeyi Deng                     Menglin Shi   

Masters:        

            

        Yuhang Zhong                Linzhong Bao                Xiangwei Zeng                  Xuanjie Hu                    Ying Zhang

 

          Yingshi Qin


Alumni:

       

         Zihan Fang                     Zheng Lin                       Jiazhi Wu